OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DOTYCZĄCE UMOWY O USŁUGI HOTELOWE I ORGANIZACJĘ IMPREZ (OWH)

 

1. Zakres obowiązywania

1.1 – Niniejsze warunki handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów o odpłatne udostępnianie pokojów do celów akomodacyjnych, udostępnianie pomieszczeń konferencyjnych, bankietowych i imprezowych firmy Kräutermühlenhof do celów organizacji takich imprez jak uroczystości, bankiety, konferencje, pokazy artystyczne i konkursy oraz wszystkich związanych z tym i świadczonych na korzyść gościa lub organizatora świadczeń i dostaw firmy Kräutermühlenhof.

1.2 – Inaczej brzmiące ogólne warunki handlowe klienta obowiązują tylko pod warunkiem, że zostało to z góry uzgodnione.

2. Zamówienie pokoju i/lub mieszkania letniskowego

2.1 – Z chwilą zamówienia lub zarezerwowania oferty firmy Kräutermühlenhof przez gościa następuje zawarcie prawnie wiążącej umowy.

2.2 – Zawarcie umowy o akomodację zobowiązuje strony do wypełniania wzajemnych zobowiązań przez cały okres obowiązywania tej umowy.

2.3 – Zobowiązanie firmy Kräutermühlenhof polega na udostępnieniu zgodnego z zamówieniem pokoju lub mieszkania letniskowego.

2.4 – Zobowiązanie gościa polega na zapłacie ceny wynajmu za czas (okres) udostępnienia pokoju lub mieszkania letniskowego.

2.5 – Jeżeli gość nie skorzystał z zamówionego pokoju lub mieszkania letniskowego, ma prawny obowiązek zapłaty ceny uzgodnionego świadczenia niezależnie od przyczyny jego niewykorzystania. Firma Kräutermühlenhof ma w tej sytuacji obowiązek odliczyć od tej ceny rzeczywiście zaoszczędzone nakłady.

2.6 – Obowiązują następujące warunki anulowania rezerwacji: Anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko w formie pisemnej (także e-mailem) i wymaga pisemnego potwierdzenia przez firmę Kräutermühlenhof. Opłaty za anulowanie rezerwacji wynoszą:

a) Przy rezerwacji do trzech pokojów:
Do 7 dni przed datą przybycia: bez opłat
Do 2 dni przed datą przybycia: 50% kwoty faktury
Mniej niż 2 dni przed datą przybycia: 90% kwoty faktury
Niewykorzystanie rezerwacji bez anulowania: 100% kwoty faktury

b) Przy rezerwacji od czterech pokojów:
Do 8 tygodni przed datą przybycia: bez opłat
Do 2 tygodni przed datą przybycia: 50% kwoty faktury
Poniżej 2 tygodni przed datą przybycia: 100% kwoty faktury

2.7 – Podwynajem lub wynajem wtórny udostępnionych pokojów lub mieszkań letniskowych oraz ich wykorzystywanie do celów innych niż związane z akomodacją wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy Kräutermühlenhof.

2.8 – Klient nie nabywa gwarancji najmu konkretnych pokojów. Zarezerwowane pokoje stoją do dyspozycji klienta od godziny 14:00 uzgodnionego dnia przybycia. Klient nie ma prawa żądać ich wcześniejszego udostępnienia. W uzgodnionym dniu odjazdu opróżniony z przedmiotów należących do klienta pokój należy opuścić i przekazać do dyspozycji firmy Kräutermühlenhof najpóźniej do godziny 10:30.

2.9 – Firma Kräutermühlenhof ma prawo odstąpić od umowy w trybie nadzwyczajnym z uzasadnionego powodu, na przykład jeżeli:

a) wykonanie umowy uniemożliwia siła wyższa albo inne okoliczności, na które firma Kräutermühlenhof nie ma wpływu;

b) rezerwacja nastąpiła na podstawie mylących lub nieprawdziwych informacji, np. co do osoby gościa lub celu najmu;

c) firma Kräutermühlenhof posiada uzasadnione przesłanki do przyjęcia, że skorzystanie z akomodacji zakłóci pracę zakładu lub naruszy bezpieczeństwo albo publiczny wizerunek firmy Kräutermühlenhof bez winy ze strony dyrekcji lub sposobu organizacji pracy firmy Kräutermühlenhof.

Firma Kräutermühlenhof ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić klienta o fakcie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli firma Kräutermühlenhof odstąpiła od umowy z uzasadnionego powodu, klient nie ma prawa do rekompensaty.

2.10 – Firma Kräutermühlenhof ma prawo żądać zapłaty za wszystkie świadczenia zrealizowane do chwili odjazdu klienta i w związku z tym odpowiednio prawo do zatrzymania przedmiotów będących własnością gościa.

3. Rezerwacja imprezy

3.1 – Z chwilą zamówienia lub zarezerwowania oferty firmy Kräutermühlenhof przez organizatora następuje zawarcie prawnie wiążącej umowy.

3.2 – Jeżeli klient nie jest zarazem organizatorem imprezy lub jeżeli organizator imprezy korzysta w zakresie jej organizacji z usług podmiotu komercyjnego, podmiot ten odpowiada wraz z organizatorem na zasadzie obowiązku solidarnego za wszystkie zobowiązania wynikające z tej umowy.

3.3 – Honoraria muzyków i artystów organizatora rozlicza bezpośrednio z tymi osobami. Ewentualne opłaty z tytułu praw autorskich na rzecz organizacji GEMA ponosi wyłącznie organizator.

3.4 – Strony umowy odpowiadają za własne zobowiązania umowne.

a) W przypadku firmy Kräutermühlenhof zakres odpowiedzialności ogranicza się do wad i braków spowodowanych – poza typowym dla danej usługi zakresem – jej umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem.

b) Organizator ma obowiązek poinformować firmę Kräutermühlenhof z dostatecznym wyprzedzeniem o możliwości powstania nietypowo wysokiej szkody. Organizator odpowiada z swoje zobowiązania wynikające z umowy, a szczególnie za obowiązek zapłaty uzgodnionej ceny za zrealizowane świadczenia. Organizator odpowiada wobec firmy Kräutermühlenhof za szkody spowodowane przez niego lub osoby działającego na jego zlecenie.

3.5 – Firma Kräutermühlenhof ma w każdej chwili prawo żądać odpowiedniej zaliczki. Wysokość zaliczki i terminy płatności uzgadnia się w umowie na piśmie. Niedokonanie płatności uzgodnionej zaliczki także po upływie wyznaczonego przez firmę Kräutermühlenhof odpowiedniego terminu dodatkowego uprawnia firmę Kräutermühlenhof do odstąpienia od umowy.

3.6 – Ponadto firma Kräutermühlenhof ma prawo odstąpić od umowy z uzasadnionej przyczyny, na przykład:

a) jeżeli wykonanie umowy uniemożliwia siła wyższa albo inne okoliczności, na które firma Kräutermühlenhof nie ma wpływu;

b) jeżeli rezerwacja imprezy nastąpiła na podstawie mylących lub nieprawdziwych informacji, np. co do osoby gościa lub celu;

c) jeżeli firma Kräutermühlenhof posiada uzasadnione przesłanki do przyjęcia, że impreza zakłóci pracę zakładu lub naruszy bezpieczeństwo albo publiczny wizerunek firmy Kräutermühlenhof bez winy ze strony jej dyrekcji lub sposobu organizacji jej pracy. Firma Kräutermühlenhof ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organizatora o fakcie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Nie pociąga to za sobą powstania roszczenia odszkodowawczego wobec firmy Kräutermühlenhof, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony firmy Kräutermühlenhof. Ciężar dowodu ponosi organizator.

3.7 – W razie nieskorzystania ze świadczenia firma Kräutermühlenhof ma prawo żądać rekompensaty za powstałą jej szkodę. Obowiązują przy tym następujące zasady: obrót gastronomiczny = uzgodniona cena menu x liczba osób minus zaoszczędzone nakłady. W razie odstąpienia organizatora od umowy firma Kräutermühlenhof ma prawo zafakturować organizatorowi uzgodnioną cenę najmu sali, o ile nie jest możliwy jej dalszy wynajem. Fakt odstąpienia od umowy musi zostać zgłoszony na piśmie (także e-mailem) i wymaga pisemnego potwierdzenia przez firmę Kräutermühlenhof.

3.8 – Za podstawę rozliczenia przyjmuje się zgłoszoną do 14 przed rozpoczęciem imprezy liczbę osób. Firma Kräutermühlenhof uznaje w ramach rozliczeń redukcję liczby osób o maksymalnie 5%. W przypadku większych redukcji za podstawę rozliczenia przyjmuje się zgłoszoną pierwotnie liczbę uczestników pomniejszoną o 5%.

3.9 – Organizator odpowiada za wszelkie zamówienia złożone przez swoich gości. Nakłady zaoszczędzone w związku z nieprzybyciem indywidualnych gości zostaną odliczone od całkowitej ceny imprezy.

3.10 – Organizator nie może z zasady korzystać na imprezach z własnych potraw i napojów. Wyjątki od tej zasady wymagają pisemnego uzgodnienia z firmą Kräutermühlenhof.

4. Postanowienia końcowe

4.1 – Miejscem wykonania umowy i realizacji płatności jest siedziba firmy Kräutermühlenhof.

4.2 – Miejscem jurysdykcji sądowej jest siedziba zakładu realizującego umowę.

4.3 – Obowiązuje prawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec.

4.4 – Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych miałyby być lub stać się nieskuteczne bądź nieważne, nie narusza to skuteczności i ważności pozostałych postanowień. W kwestiach nieuregulowanych szczegółowo przez niniejsze warunki obowiązują ogólne przepisy prawa.